Jak uzyskać pozwolenie na budowę wiaty garażowej?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia kluczowych kwestii prawnych związanych z wznoszeniem budowli i budynków na działce budowlanej zastanówmy się czy i kiedy pozwolenie na budowę wiaty garażowej na samochód jest niezbędne.

Chcąc uniknąć komplikacji lub ewentualnego nakazu rozbiórki musimy przed podjęciem budowy wiaty dokładnie przeanalizować status prawny i prawidłowo określić niezbędne formalności związane z jej budową.

Z poniższego opracowania dowiesz się, jakie przepisy obowiązują podczas budowy wiaty garażowej na samochód w 2020 roku. 

Zacznijmy od początku…

Co jest wiatą garażowa według przepisów prawa?

W prawie budowlanym próżno szukać jednoznacznej definicji wiaty garażowej. Jedynie w polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych można przeczytać, że wiata garażowa to szczególny rodzaj budynku naziemnego, który nie jest obudowany ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle nie posiadający ścian. 

Brak definicji ustawowej wiaty (spotykamy się z trzema określeniami – wiaty, garażu otwartego oraz zadaszonego miejsca postojowego), skutkuje problemami z interpretacją obowiązujących przepisów. Zdarza się więc, że urząd odrzuca zgłoszenie dotyczące wiaty i informuje o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Omawiany przepis nie wprowadza wymogu, aby wiata była wolnostojąca, zatem może być zakotwiczona do konstrukcji domu lub innego elementu architektury na działce.

Czy budowa wiaty garażowej wymaga pozwolenia na budowę?

Odpowiedź brzmi: Nie! Budowa wiaty garażowej nie wymaga wcześniejszego ubiegania się o pozwolenia na budowę. Możesz zbudować wiatę garażową nie naruszając przy tym obowiązujących przepisów prawa! Taka wiata potocznie nazywana jest wiatą garażową „na zgłoszenie”. Jest jednak kilka istotnych regulacji i warunków jakie należy spełnić, aby tego dokonać. 

Czytaj dalej, aby poznać warunki zwalniające Cię z konieczności posiadania pozwolenia na budowę wiaty garażowej na samochód na swojej działce. 

Myślisz o budowie nowoczesnego zadaszenia na samochód? Z poniższego artykułu dowiesz się jakie formalności musisz spełnić, aby wybudować na swojej posesji zadaszone miejsce postojowe lub pomieszczenie gospodarcze bez pozwolenia („na zgłoszenie”) 

Budowa wiaty garażowej, a przepisy prawa 2020

Ze względu na brak ujednoliconej w prawie definicji czym jest wiata garażowa na samochód, nierzadko dochodzi do sporów z urzędami na tle interpretacji istniejących norm prawnych. Świadczy o tym liczba orzeczeń sądowych związanych z tym tematem. Dzieje się tak dlatego, że prawidłowa kwalifikacja projektu obiektu budowlanego ma kluczowe znacznie przy określaniu formalnych wymogów związanych z budową obiektu.

W znacznej większości wiat garażowych na samochód wystarczy zgłoszenie chęci budowy takiej wiaty do starosty a w miastach na prawach powiatu do prezydenta miasta.

Wiata w prawie budowlanym

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego na budowę wiaty garażowej o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m² nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę, trzeba jedynie ten fakt zgłosić właściwemu organowi. Musi być tylko spełniony jeden warunek: łączna liczba takich obiektów na działce nie powinna przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych. Przykładem takich obiektów mogą być: wolnostojące parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże), altany, wiaty czy też przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe). 

Przypominamy!

Powierzchnia 35 m² jest wystarczająca do komfortowego parkowania jednego samochodu. W przepisach prawa miejsce postojowe jest definiowane przez wymiary 2.5 m x 5 m.

Z kolei w art. 29 ust.1 pkt 2c możemy przeczytać, że pozwolenia nie wymagają wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, pod warunkiem, że są sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać wtedy dwóch na każde 1000 metrów kwadratowych powierzchni działki.

Jeśli wszystkie powyższe wymogi zawarte w zapisach są spełnione, inwestycję można zrealizować bez żadnych formalności. 

Ważne! 

Prace budowlane nie powinny być prowadzone przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Należy upewnić się także, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Budowa wiaty prawo miejscowe

Na budowę wiat stanowiących obiekty małej architektury wpływ mogą mieć również uchwały krajobrazowe (lub reklamowe). W myśl art. 37a ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.; dalej: upzp) rady gminy mogą ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania m.in. obiektów małej architektury, w tym ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Kiedy potrzebne jest zgłoszenie?

To, czy wiatę można postawić bez zgłoszenia, ze zgłoszeniem czy też potrzebne będzie pozwolenie na budowę, zależy przede wszystkim od tego, czy jest to obiekt małej architektury, czy budowla.

Wyrok NSA z 20 października 2004 r.; sygn. akt IV SA 1517/03.

Wiata bez zgłoszenia

Budowa wiat stanowiących obiekty małej architektury w innych miejscach niż publiczne (np. w przydomowym ogrodzie czy na ogrodzonym trawniku) nie wymaga nawet zgłoszenia.

Jeśli wiata zadaszeniowa spełni wymagania stawiane przez prawo i zostanie zakwalifikowana jako obiekt małej architektury, nie będziemy musieli zgłaszać jej budowy.

Nie dotyczy to jednak miejsc publicznych. Zamiar budowy wiat stanowiących obiekt małej architektury, które usytuowane będą w miejscach publicznych, musimy zgłosić właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej: staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.; dalej: pb).

Wiata jako budowla

W sytuacji gdy wiata jest kwalifikowana jako budowla, do jej budowy nie będziemy potrzebować zgłoszenia, pod warunkiem że nie przekracza ona pewnych parametrów, które zakwalifikują naszą inwestycję jaką taką, która wymaga pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2c pb w zw. z art. 30 pb, w przypadku budowy wiat (innych niż obiekty małej architektury), które posiadają powierzchnię zabudowy do 50m2 sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, a ponadto jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000m2. powierzchni działki, nie jest wymagane nawet zgłoszenie.

Pozwolenie na budowę wiaty garażowej

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiaty garażowej jest konieczne, jeśli chcemy wybudować większą wiatę lub kilka osobnych. 

To, czy jako inwestor, prowadzimy działalność gospodarczą nie ma znaczenia w kontekście kwalifikacji robót budowlanych oraz formalności związanych z budową wiat, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2c pb.

Pozwolenie konserwatorskie

Gdy planujemy wybudować wiatę garażową w obszarze zabytkowym lub gdy nasza inwestycja będzie w jego pobliżu zwiększy się ilość formalności, jakie musimy spełnić w związku z budową wiaty.

W takich przypadkach powinniśmy także dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 pb każda wiata budowana przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytku wymaga pozwolenia na budowę. W myśl zaś art. 29 ust. 4 pkt 2 p.b., wiaty budowane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, które w innym przypadku nie wymagałyby żadnych formalności wymagają dokonania zgłoszenia odpowiedniemu organowi.

Kiedy potrzebne będą warunki zabudowy

Jeśli nasza inwestycja wymaga pozwolenia na budowę musimy przeprowadzić ją zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy taką nie dysponujemy powinniśmy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy będzie obowiązywał zarówno, gdy nasza inwestycja zwolniona jest zarówno z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia.

Wiata garażowa na samochód bez pozwolenia

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym pozwolenia ani zgłoszenia nie wymagają wiaty mające do 50 m² powierzchni wzniesione na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Jednak nie możemy zabudować całą działkę wiatami. W przepisach istnieje regulacja ograniczająca ilość do maksymalnie dwóch wiat o powierzchni do 50 m² na każde 1000 metrów kwadratowych działki.

Oznacza to że jeśli posiadamy działkę o powierzchni 10 arów możemy na niej wybudować maksymalnie dwie wiaty po 50m2 powierzchni każda z nich. Bez żadnych formalności, pozwoleń itp. Nie ma tutaj znaczenia czy na działce stoi już budynek mieszkalny i jakich jest rozmiarów.

W przepisach prawa brak definicji zgodnie z którą należy mierzyć powierzchnię oraz ograniczeń wysokości czy kształtu budowli typu wiata garażowa.

Jednak istnieją inne akty prawne regulujące dodatkowe kwestie związane ze wznoszeniem wiat garażowych na działkach budowlanych.

W jakiej odległości od granicy działki może stać wiata garażowa?

Nie obowiązują w tym przypadku regulacje dotyczące budynków, gdyż wiata, co do zasady budynkiem nie jest. Niemniej jednak istnieją pewne prawne ograniczenia.

Wita powinna być usytuowana w odpowiedniej odległości od pobliskiej drogi spełniając wymogi zawarte w ustawie o drogach publicznych. Odległość wiaty od kategorii drogi musi spełniać minimalne odległości:

 • droga gminna 6 metrów
 • drogi powiatowe i wojewódzki 8 metrów
 • drogi krajowe 10 metrów
 • drogi ekspresowe 20 metrów
 • autostrady 30 metrów

Powinna też spełniać wymogi zagospodarowania przestrzennego na danych terenie.

Należy również zadbać o poprawną odległość od boisk sportowych i placów zabaw, która powinna wynosić minimum 7 metrów.

Wiata garażowa w granicy działki?

Podobnie jak w przypadku definicji wiaty tak i w przypadku formalnych odległości od granicy działki nie istnieją żadne regulacje dotyczące wiat. Istnieją jedynie przepisy obowiązujące w odniesieniu do budynków.

Z uwagi na brak jasnych zapisów w prawie pozostaje jedynie opierać się na istniejących wyrokach sądów, z których wynika, że do wiat powinniśmy stosować te same przepisy co do budynków. Szczególnie, jeśli wiata pełni funkcję użytkową budynku – wyrok NSA o sygn. II OSK 728/11. Jednak istnieją też orzeczenia sądu jak wyrok NSA o sygn. II OSK 1642/11 z którego wynika, że skoro wiata nie jest budynkiem w świetle prawa, nie stosujemy do niej przepisów dotyczących budynków nawet jeśli ta pełni funkcję użytkową budynku.

Odległość wiaty garażowej od granicy działki

Mając na uwadze wszystkie możliwe akty prawne opisujące dozwoloną lokalizację wiat na terenie działki z całą pewnością nie możemy usytuować jej w dowolnie wybranym przez nas miejscu. Pamiętajmy o tym, że jeśli wiata ma stanowić zadaszenie miejsca postojowego, czyli innymi słowy będzie wiatą garażową, musimy wziąć pod uwagę rozporządzenie w sprawie warunków technicznych stosowanych dla budynków i ich usytuowania. We wspomnianym rozporządzeniu znajdują się w przepisy, z których skorzystamy, by odpowiedzieć na pytanie, jaką zachować odległość wiaty garażowej od granicy działki. W 2017 roku rozporządzenie zostało zmienione. Nowe wymagania obowiązują od początku 2018 roku.

Odległość wiaty garażowej od granicy działki zgodnie z § 19 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki wskazano m.in. minimalną odległość od granicy działki do zadaszonego stanowiska postojowego. Odległość ta zależy od rodzaju samochodu, dla którego stanowiska będą przeznaczone oraz liczby stanowisk postojowych. Odległość ta zależy od rodzaju samochodu, dla którego stanowiska będą przeznaczone oraz liczby stanowisk postojowych.

Dla samochodów osobowych

 • do 10 stanowisk postojowych – 3 m od granicy działki
 • od 11 do 60 – 6 m
 • więcej niż 60 – 16 m

Dla samochodów innych niż osobowe

 • do 4 stanowisk postojowych – 6 m od granicy działki
 • więcej niż 4 – 16 m

Powyższe odległości nie obowiązują jeśli:

 • stanowiska postojowe wraz z dojazdami (widniejące w przepisach jako parkingi) zlokalizowane są pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę;
 • sąsiednia działka jest działką drogową.

Odległość wiaty garażowej od okien i miejsc rekreacyjnych

We wspomnianym wyżej § 19 warunków technicznych znajdują się również minimalne odległości zadaszonych stanowisk postojowych od:

 • placów zabaw dla dzieci,
 • boisk dla dzieci i młodzieży,
 • okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska.

Zadaszone stanowiska postojowe dla samochodów osobowych

 • do 10 stanowisk postojowych – 7 m od granicy działki
 • od 11 do 60 – 10 m
 • więcej niż 60 – 20 m

Zadaszone stanowiska postojowe dla pozostałych samochodów

 • do 4 stanowisk postojowych – 10 m od granicy działki
 • więcej niż 4 – 20 m

Powyższe odległości nie obowiązują, jeśli miejsca postojowe mają znaleźć się pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę.

Budowa jakich obiektów wymaga zgłoszenia?

Zgodnie z prawem budowlanych w Polsce zgłoszenia wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki.

W powyższych przykładach (w odróżnieniu od przypadku z wiatą) działka nie musi być zabudowana lub przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej. Zgłoszenie faktu wznoszenia powyższych typów budynków jest prosta i możliwa do samodzielnego przygotowania- wszystkie dokumenty, rysunki, opisy można sporządzić samodzielnie.

Jeśli w przeciągu 21 dni od złożenia tych dokumentów urząd nie wezwie zainteresowanego do uzupełnienia dokumentów lub nie zgłosi sprzeciwu planowanych plac budowlanych można przystąpić do realizacji projektu. 

Pozostałe warunki jakie należy spełnić

Zwolnienie z konieczności posiadania pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia budowy wiaty do odpowiedniego organu nie zwalnia ze spełnienia pozostałych wymogów stawianych przez odrębne przepisów prawa. W tym zwłaszcza:

 • planów zagospodarowania przestrzeni
 • obszarów wpisanych do zabytków
 • Natura 2000- Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

TIP: przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy powinieneś zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzeni w Twojej okolicy. Z zapisów planu miejscowego dowiesz się czy obiekt jaki chcesz wybudować może powstać w Twojej okolicy i czy plany te nie nakładają dodatkowych warunków jakie trzeba spełnić.

Wiata – zgłoszenie do starosty

W przypadku niewielkich przedsięwzięć budowlanych wystarczy zgłoszenie do odpowiedniego organu. Są też i takie przypadki, kiedy żadne formalności nie są wymagane aby móc rozpocząć realizację drobnych prac budowlanych.

Jakie formalności powinieneś spełnić?

W przypadku chęci budowy obiekty będącego w świetle przepisach prawa wiatą o powierzchni do 50 metrów kwadratowych powinieneś za pomocą zgłoszenia przed terminem rozpoczęcia prac powiadomić odpowiednie organy. Zgodnie z artykułem 30 pkt. 2 prawa budowlanego w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia musisz dołączyć oświadczenie o prawie do nieruchomości oraz do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych.

W niektórych przypadkach konieczne mogą być też odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przez odrębne przepisy.

Jeżeli wniosek zawiera jakiekolwiek braki formalne, uprawniony organ wzywa do ich uzupełnienia w formie postanowienia wskazując w nim termin na dokonanie wymaganej korekty. Jeżeli nie ustosunkujemy się do postanowienia, po upływie czasu wskazanego przez organ urząd ma obowiązek wniesienia sprzeciwu w formie decyzji.

Starosta wyrazi sprzeciw wobec budowy obiektu w szczególności wtedy, gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę oraz gdy planowana budowa miałaby naruszać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Z pracami możesz startować jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Kiedy przekroczysz ten okres będziesz musiał ponowić zgłoszenie. W przypadku budowy wiaty bez zgłoszenia może ona zostać uznana za samowolę budowlaną narażając się na ryzyko jej rozbiórki.

W przypadku miast na prawach powiatu zgłoszenia należy dokonać do prezydenta miasta.

Przewaga wiat garażowych nad tradycyjnymi garażami 

Coraz większą popularnością na świecie jak i w naszym kraju cieszą się nowoczesne wiaty garażowe tzw. carporty. Ze względu koszt inwestycji oraz bardziej przyjazne przepisy budowlane wiata garażowa jest świetną alternatywą dla tradycyjnego garażu.

Warto wiedzieć, że metr kwadratowy tradycyjnego garażu to koszt niemalże taki sam co taka sama powierzchnia salonu w domu. W takiej sytuacji powinniśmy sobie zadać pytanie: czy, aby na pewno chcemy wydawać tyle samo pieniędzy na salon dla auta, co na nasz własny? 

Dobrym rozwiązaniem może okazać się budowa nowoczesnej wiaty zadaszeniowej, która nie dość, że rozwiąże problem z miejscem parkingowym, pozwoli także zaoszczędzić na wielu elementach. Ze względu na lekką konstrukcję koszty budowy wiaty garażowej są zdecydowanie niższe niż tradycyjnego garażu.

Kolejną zaletą wiat garażowych jest brak urzędowych formalności. Jak dowiedziałeś się już z powyższego artykułu w przypadku carportów nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (w przypadku wiaty do 50m2)- wystarczy jedynie zgłoszenie chęci budowy do odpowiednich organów samorządowych. 

Budując nowoczesną wiatę garażową na samochód zyskujemy komfortowe miejsce do parkowania również na mniejszych, wąskich działkach. Dodatkowo, jeśli zdecydujemy się na budowę wiaty garażowej wraz z pomieszczeniem gospodarczym zyskujemy wysoką funkcjonalność. 

Niebagatelnym atutem nowoczesnych wiat garażowych jest ich estetyka oraz oryginalny design. Nowoczesna stalowa konstrukcja carportów zostanie świetnie zaadoptowana do prawie każdej nieruchomości.  

Wiaty w orzecznictwie sądów

W orzecznictwie sądowym wiata została utrwalona pod pojęciem budowli nieposiadającej co najmniej jednej ściany wspartej na filarach. Filary te stanowią podstawowy element konstrukcyjny wiaty. Zatem jeśli zadaszenie posiada maksymalnie 3 ściany zostanie uznane jako wiata i będą miały zastosowanie przepisy dotyczące wiat garażowych.

Wiata na pewno nie jest budynkiem. Od budynku odróżnia ją przede wszystkim to, że jest ona pozbawiona wszystkich albo większości ścian zewnętrznych, a także najczęściej jej konstrukcją nośną, na którym osadzony jest dach, są słupy wiążące budowlę z gruntem. (…) Wiata jest obiektem budowlanym:

 • niezwiązanym trwale z gruntem, lub
 • niewydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, lub też
 • nieposiadającym fundamentów lub dachu.

Przy czym dla uznania obiektu budowlanego za wiatę wystarczające jest spełnienie przynajmniej jednej z tych przesłanek.

Jednak nie każda wiata jest budowlą lub obiektem małej architektury i w szczególnych przypadkach może istnieć konieczność posiadania pozwolenia na jej budowę.

Wiata może być kwalifikowana jako budowla, ale także jako obiekt małej architektury. O tym, czy wiata jest pierwszym czy drugim decyduje przede wszystkim jej wielkość oraz sposób konstrukcji.

Wyrok WSA w Poznaniu z 18 sierpnia 2016 r.; sygn. akt II SA/Po 1151/15.

Definicja „obiektu małej architektury” ma charakter niepełny, gdyż nie wymienia wszystkich elementów składających się na jej desygnaty. Wspólne natomiast dla wszystkich obiektów małej architektury są ich niewielkie rozmiary oraz przeznaczenie, które powinno swoją treścią korespondować z przeznaczeniem jednej z kategorii obiektów wymienionych w art. 3 pkt 4 p.b.

Wyrok WSA w Krakowie z 18 października 2016 r.; sygn. akt II OSK 19/15.

Co to jest mała architektura?

Dodatkowym zagadnieniem pojawiającym się przy omawianiu wiat garażowych jest pojęcie małej architektury. Jak wynika z orzecznictwa za obiekt małej architektury nie może zostać uznana już wiata o wymiarach 5,00 metrów na 3,55 metra, dobudowana do budynku mieszkalnego, pokryta dachem jednospadowym z blachy dachówkowej.

Czym jest obiekt małej architektury według prawa budowlanego? Prawo budowlane podaje następującą definicję małej architektury:

Mała architektura to niewielkie obiekty budowlane, które są konstruowane w celu zagospodarowania terenu takiego jak:

 • działka budowlana
 • miasto
 • osiedle
 • zakład pracy
 • park
 • ogród itp.

Wśród obiektów małej architektury ustawodawca wymienia następujące typy:

 • przedmioty kultu religijnego np. krzyż, kapliczka, stupa, figura.
 • elementy architektury ogrodowej np. altany, posągi, ogrodzenia, sztuczne wodospady itp.
 • obiekty o charakterze użytkowym takie jak piaskownice, huśtawki, ławki, kosze na śmieci itp.

Podstawy prawne wykorzystane w tym wpisie

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) – w szczególności art. 29 ust. 1 pkt 2c i art. 30 ust. 1 pkt 1
 • http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/443/1
 • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1316 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528) – w szczególności art. 2 pkt 9a
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8.01.2013 r., sygn.: II OSK 1642/11
 • Wyrok NSA z dnia 12.07.2012 r., sygn.: II OSK 728/11
 • Wyrok NSA z 21.05.2014 r. o sygnaturze II FSK 1350/12
 • Wyrok NSA z 20 października 2004 r.; sygn. akt IV SA 1517/03
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 05.06.2013 r. o sygnaturze II SA/Gd 175/13
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 18 sierpnia 2016 r.; sygn. akt II SA/Po 1151/15
 • Wyrok WSA w Krakowie z 30 stycznia 2015 r.; sygn. akt II SA/Kr 1626/14
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 18.07.2013 r. o sygnaturze II SA/Gl 265/13
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159 i poz. 317)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *