Jak uzyskać pozwolenie na budowę wiaty garażowej?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia ważnych prawnych kwestii wznoszenia budowli i budynków na działce budowlanej zastanówmy się czy i kiedy pozwolenie na budowę wiaty garażowej na samochód jest niezbędne.

Aby uniknąć komplikacji lub ewentualnego nakazu rozbiórki musimy przed podjęciem budowy wiaty musimy dokładnie przeanalizować status prawny i prawidłowo określić niezbędne formalności związane z jej budową.

O tym jakie przepisy obowiązują podczas budowy wiaty garażowej na samochód w 2019 roku dowiesz się z poniższego opracowania.

Czy budowa wiaty garażowej wymaga pozwolenia na budowę?

Nie! Możesz zbudować wiatę garażową bez pozwolenia w zgodny z przepisami sposób. Taka wiata potocznie nazywana jest wiatą garażową „na zgłoszenie”. Jest jednak szereg ważnych rzeczy o których musisz pamietać i warunków jakie należy spełnić, aby tego dokonać.

Czytaj dalej, jeśli chcesz poznać warunki zwalniające Cię z konieczności posiadania pozwolenia na budowę wiaty garażowej na samochód na swojej działce oraz formalności jakie musisz spełnić aby wznieść na swojej posesji zadaszone miejsce postojowe lub pomieszczenie gospodarcze bez pozwolenia („na zgłoszenie”).

Podobnie jak w przypadku wiat garażowych przepisy wyszczególniają warunki jakie należy spełnić, aby wybudować bez pozwolenia na budowę („na zgłoszenie”) garaż na działce budowlanej. Aby dowiedzieć się więcej na temat budowy garażu na zgłoszenie przeczytaj ten wpis.

Budowa wiaty garażowej, a przepisy prawa 2019

Z uwagi na brak jasnej definicji w prawie czym jest wiata garażowa na samochód dochodzi do częstych sporów na lini z urzędami na tle interpretacji istniejących norm prawnych. Świadczy o tym liczba orzeczeń sądowych związanych z tym tematem. Dzieje się tak dlatego, że prawidłowa kwalifikacja projektu obiektu budowlanego ma kluczowe znacznie przy określaniu formalnych wymogów związanych z budową obiektu.

W znacznej większości wiat garażowych na samochód wystarczy zgłoszenie chęci budowy takiej wiaty do starosty a w miastach na prawach powiatu do prezydenta miasta.

Wiata w prawie budowlanym

Według art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego na budowę wiaty garażowej o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m² nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę, trzeba ją jedynie ten fakt zgłosić właściwemu organowi. Musi być tylko spełniony jeden warunek: łączna liczba takich obiektów na działce nie powinna przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych.

Przypomnijmy, że powierzchnia 35 m² jest wystarczająca do komfortowego parkowania jednego samochodu. W przepisach prawa miejsce postojowe jest definiowane przez wymiary 2.5 m x 5 m.

Z kolei w art. 29 ust.1 pkt 2c możemy przeczytać, że pozwolenia nie wymagają wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, pod warunkiem, że są sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać wtedy dwóch na każde 1000 metrów kwadratowych powierzchni działki.

Jeśli wszystkie powyższe wymogi zawarte w zapisach są spełnione, inwestycję można zrealizować bez żadnych formalności. Ważne, aby prace budowlane nie były prowadzone przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a także przedsięwzięcie nie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Co jest wiatą garażowa według przepisów prawa?

W prawie budowlanym próżno szukać definicji wiaty, gdyż po prostu ona tam nie istnieje. Jedynie w Polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych można przeczytać, że wiata garażowa to szczególny rodzaj budynku naziemnego, który nie jest obudowany ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle nie posiadający ścian.

Ponieważ jednak nie ma definicji ustawowej wiaty (spotykamy się z trzema określaniami – wiaty, garażu otwartego oraz zadaszonego miejsca postojowego), istnieją pewne problemy z interpretacją przepisów. Zdarza się więc, że urząd odrzuca zgłoszenie dotyczące wiaty i informuje o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Omawiany przepis nie wprowadza wymogu aby wiata była wolno stojąca, zatem może być zakotwiczona do konstrukcji domu lub innego elementu architektury na działce.

Definicja wiaty – orzecznictwo

W orzecznictwie sądowym wiata została utrwalona pod pojęciem budowli nieposiadającej conajmniej jednej ściany wspartej na filarach. Filary te stanowią podstawowy element konstrukcyjny wiaty. Zatem jeśli zadaszenie posiada maksymalnie 3 ściany zostanie uznane jako wiata i będą miały zastosowanie przepisy dotyczące wiat garażowych.

Wiata na pewno nie jest budynkiem. Od budynku odróżnia ją przede wszystkim to, że jest ona pozbawiona wszystkich albo większości ścian zewnętrznych, a także najczęściej jej konstrukcją nośną, na którym osadzony jest dach, są słupy wiążące budowlę z gruntem. (…) Wiata jest obiektem budowlanym:

 • niezwiązanym trwale z gruntem, lub
 • niewydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, lub też
 • nieposiadającym fundamentów lub dachu.

Przy czym dla uznania obiektu budowlanego za wiatę wystarczające jest spełnienie przynajmniej jednej z tych przesłanek.

Jednak nie każda wiata jest budowlą lub obiektem małej architektury i w szczególnych przypadkach może istnieć konieczność posiadania pozwolenia na jej budowę.

Wyrok WSA w Poznaniu z 18 sierpnia 2016 r.; sygn. akt II SA/Po 1151/15.

Wiata może być kwalifikowana jako budowla, ale także jako obiekt małej architektury. O tym, czy wiata jest pierwszym czy drugim decyduje przede wszystkim jej wielkość oraz sposób konstrukcji.

Wyrok WSA w Krakowie z 30 stycznia 2015 r.; sygn. akt II SA/Kr 1626/14.

Definicja obiektu małej architektury wskazuje, że musi to być niewielki obiekt, w szczególności użytkowy, służący rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku.

Co to jest mała architektura?

Z orzecznictwa Za obiekt małej architektury nie może zostać uznana już wiata o wymiarach 5,00 metrów na 3,55 metra, dobudowana do budynku mieszkalnego, pokryta dachem jednospadowym z blachy dachówkowej.

Czym jest obiekt małej architektury według prawa budowlanego? Prawo budowlane podaje następującą definicję małej architektury:

Mała architektura to niewielkie obiekty budowlane, które są konstruowane w celu zagospodarowania terenu takiego jak:

 • działka budowlana
 • miasto
 • osiedle
 • zakład pracy
 • park
 • ogród itp.

Wśród obiektów małej architektury ustawodawca wymienia następujące typy:

 • przedmioty kultu religijnego np. krzyż, stupa, figura…
 • elementy architektury ogrodowej np. altany, posągi, ogrodzenia, sztuczne wodospady itp.
 • obiekty o charakterze użytkowym takie jak piaskownice, huśtawki, ławki, kosze na śmieci itp.

Budowa wiaty prawo miejscowe

Na budowę wiat stanowiących obiekty małej architektury wpływ mogą mieć również uchwały krajobrazowe (lub reklamowe). W myśl art. 37a ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.; dalej: upzp) rady gminy mogą ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania m.in. obiektów małej architektury, w tym ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Kiedy potrzebne jest zgłoszenie?

Wyrok NSA z 20 października 2004 r.; sygn. akt IV SA 1517/03.

To, czy wiatę można postawić bez zgłoszenia, ze zgłoszeniem czy też potrzebne będzie pozwolenie na budowę, zależy przede wszystkim od tego, czy jest to obiekt małej architektury, czy budowla.

Wiata bez zgłoszenia

Budowa wiat stanowiących obiekty małej architektury w innych miejscach niż publiczne (np. w przydomowym ogrodzie czy na ogrodzonym trawniku) nie wymaga nawet zgłoszenia.

Jeśli wiata zadaszeniowa spełni wymagania stawiane przez prawo i zostanie zakwalifikowana jako obiekt małej architektury, nie będziemy musieli zgłaszać jej budowy.

Nie dotyczy to jednak miejsc publicznych. Zamiar budowy wiat stanowiących obiekt małej architektury, które usytuowane będą w miejscach publicznych, musimy zgłosić właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej: staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.; dalej: pb).

Wiata jako budowla

W sytuacji gdy wiata jest kwalifikowana jako budowla, do jej budowy nie będziemy potrzebować zgłoszenia, pod warunkiem że nie przekracza ona pewnych parametrów, które zakwalifikują naszą inwestycję jaką taką, która wymaga pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2c pb w zw. z art. 30 pb, w przypadku budowy wiat (innych niż obiekty małej architektury), które posiadają powierzchnię zabudowy do 50 mkw., sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, a ponadto jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki, nie jest wymagane nawet zgłoszenie.

Pozwolenie na budowę wiaty garażowej

Jeśli zechcemy wybudować większą wiatę lub kilka osobnych wiat, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

To, czy jako inwestor, prowadzimy działalność gospodarczą nie ma znaczenia w kontekście kwalifikacji robót budowlanych oraz formalności związanych z budową wiat, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2c pb.

Pozwolenie konserwatorskie

Gdy planujemy wybudować wiatę w obszarze zabytkowym lub gdy nasza inwestycja będzie w jego pobliżu zwiększy się ilość formalności jakie musimy spełnić w związku z budową wiaty.

W takich przypadkach powinniśmy także dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 pb każda wiata budowana przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytku wymaga pozwolenia na budowę. W myśl zaś art. 29 ust. 4 pkt 2 p.b., wiaty budowane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, które w innym przypadku nie wymagałyby żadnych formalności wymagają dokonania zgłoszenia odpowiedniemu organowi.

Kiedy potrzebne będą warunki zabudowy

Jeśli nasza inwestycja wymaga pozwolenia na budowę musimy przeprowadzić ją zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy taką nie dysponujemy powinniśmy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy będzie obowiązywał zarówno gdy nasza inwestycja zwolniona jest zarówno z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia.

Wiata garażowa na samochód bez pozwolenia

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym pozwolenia, ani zgłoszenia nie wymagają wiaty mające do 50 m² powierzchni wzniesione na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Jednak nie możemy zabudować całą działkę wiatami. W przepisach istnieje regulacja ograniczająca ilość do maksymalnie dwóch wiat o powierzchni do 50 m² na każde 1000 metrów kwadratowych działki.

Oznacza to że jeśli posiadamy działkę o powierzchni 10 arów możemy na niej wybudować maksymalnie dwie wiaty po 50m2 powierzchni każda z nich. Nie ma tutaj znaczenia czy na działce stoi już budynek mieszkalny i jakich jest rozmiarów. Bez żadnych formalności, pozwoleń itp. Tylko zgłoszenie do

W przepisach prawa brak definicji zgodnie z którą należy mierzyć powierzchnię oraz ograniczeń wysokości czy kształtu budowli typu wiata garażowa.

Jednak istnieją inne akty prawne regulujące dodatkowe kwestie związane ze wznoszeniem wiat garażowych na działkach budowlanych.

W jakiej odległości od granicy działki może stać wiata garażowa?

Nie obowiązują w tym przypadku regulacje dotyczące budynków gdyż wiata co do zasady budynkiem nie jest. Nimniej jednak pewne ograniczenia istnieją.

Wita powinna być usytuowana w odpowiedniej odległości od pobliskiej drogi spełniając wymogi zawarte w ustawie o drogach publicznych. Odległość wiaty od kategorii drogi musi spełniać minimalne odległości:

 • droga gminna 6 metrów
 • drogi powiatowe i wojewódzki 8 metrów
 • drogi krajowe 10 metrów
 • drogi ekspresowe 20 metrów
 • autostrady 30 metrów

Powinna też spełniać wymogi zagospodarowania przestrzennego na danych terenie.

Należy również zadbać o poprawną odległość od boisk sportowych i placów zabaw, która powinna wynosić minimum 7 metrów.

Wiata garażowa w granicy działki?

Podobnie jak w przypadku definicji wiaty tak i w przypadku formalnych odległości od granicy działki nie istnieją żadne regulacje dotyczące wiat. Istnieją jedynie przepisy obowiązujące w odniesieniu do budynków.

Z uwagi na brak jasnych zapisów w prawie pozostaje jedynie opierać się na istniejących wyrokach sądów, z których wynika, że do wiat powinniśmy stosować te same przepisy co do budynków. Szczególnie, jeśli wiata pełni funkcję użytkową budynku – wyrok NSA o sygn. II OSK 728/11. Jednak istnieją też orzeczenia sądu jak wyrok NSA o sygn. II OSK 1642/11 z którego wynika, że skoro wiata nie jest budynkiem w świetle prawa, nie stosujemy do niej przepisów dotyczących budynków nawet jeśli ta pełni funkcję użytkową budynku.

Odległość wiaty garażowej od granicy działki

Mając na uwadze wszystkie możliwe akty prawne opisujące dozwoloną lokalizację wiat na terenie działki z całą pewnością nie możemy usytuować jej w dowolnie wybranym przez nas miejscu. Pamiętajmy o tym, że jeśli wiata ma stanowić zadaszenie miejsca postojowego, czyli innymi słowy będzie wiatą garażową, musimy wziąć pod uwagę rozporządzenie w sprawie warunków technicznych stosowanych dla budynków i ich usytuowania. We wspomnianym rozporządzeniu znajdują się w przepisy, z których skorzystamy, by odpowiedzieć na pytanie, jaką zachować odległość wiaty garażowej od granicy działki. W 2017 roku rozporządzenie zostało zmienione. Nowe wymagania obowiązują od początku 2018 roku.

Odległość wiaty garażowej od granicy działki zgodnie z § 19 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki wskazano m.in. minimalną odległość od granicy działki do zadaszonego stanowiska postojowego. Odległość ta zależy od rodzaju samochodu, dla którego stanowiska będą przeznaczone oraz liczby stanowisk postojowych. Odległość ta zależy od rodzaju samochodu, dla którego stanowiska będą przeznaczone oraz liczby stanowisk postojowych.

Dla samochodów osobowych

 • do 10 stanowisk postojowych – 3 m od granicy działki
 • od 11 do 60 – 6 m
 • więcej niż 60 – 16 m

Dla samochodów innych niż osobowe

 • do 4 stanowisk postojowych – 6 m od granicy działki
 • więcej niż 4 – 16 m

Powyższe odległości nie obowiązują jeśli:

 • stanowiska postojowe wraz z dojazdami (widniejące w przepisach jako parkingi) zlokalizowane są pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę;
 • sąsiednia działka jest działką drogową.

Odległość wiaty garażowej od okien i miejsc rekreacyjnych

We wspomnianym wyżej § 19 warunków technicznych znajdują się również minimalne odległości zadaszonych stanowisk postojowych od:

 • placów zabaw dla dzieci,
 • boisk dla dzieci i młodzieży,
 • okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska.

Zadaszone stanowiska postojowe dla samochodów osobowych

 • do 10 stanowisk postojowych – 7 m od granicy działki
 • od 11 do 60 – 10 m
 • więcej niż 60 – 20 m

Zadaszone stanowiska postojowe dla pozostałych samochodów

 • do 4 stanowisk postojowych – 10 m od granicy działki
 • więcej niż 4 – 20 m

Powyższe odległości nie obowiązują, jeśli miejsca postojowe mają znaleźć się pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę.

Budowa jakich obiektów wymaga zgłoszenia?

Zgodnie z prawem budowlanych w Polsce zgłoszenia wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki.

W powyższych przykładach (w odróżnieniu od przypadku z wiatą) działka nie musi być zabudowana lub przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej. Zgłoszenie faktu wznoszenia powyższych typów budynków jest prosta i możliwa do samodzielnego przygotowania- wszystkie dokumenty, rysunki, opisy można sporządzić samodzielnie.

Jeśli w przeciągu 21 od złożenia tych dokumentów urząd nie wezwie zainteresowanego do uzupełnienia dokumentów lub nie zgłosi sprzeciwu planowanych plac budowlanych można przystąpić do realizacji projektu. 

Pozostałe warunki jakie należy spełnić

Zwolnienie z konieczności posiadania pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia budowy wiaty do odpowiedniego organu nie zwalnia ze spełnienia pozostałych wymogów stawianych przez odrębne przepisów prawa. W tym zwłaszcza:

 • planów zagospodarowania przestrzeni
 • obszarów wpisanych do zabytków
 • Natura 2000- Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

TIP: przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy powinieneś zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzeni w Twojej okolicy. Z zapisów planu miejscowego dowiesz się czy obiekt jaki chcesz wybudować może powstać w Twojej okolicy i czy plany te nie nakładają dodatkowych warunków jakie trzeba spełnić.

Wiata – zgłoszenie do starosty

W przypadku niewielkich przedsięwzięć budowlanych wystarczy zgłoszenie do odpowiedniego organu. Są też i takie przypadki, kiedy żadne formalności nie są wymagane aby móc rozpocząć realizację drobnych prac budowlanych.

Jakie formalności powinieneś spełnić?

W przypadku chęci budowy obiekty będącego w świetle przepisach prawa wiatą o powierzchni do 50 metrów kwadratowych powinieneś za pomocą zgłoszenia przed terminem rozpoczęcia prac powiadomić odpowiednie organy. Zgodnie z artykułem 30 pkt. 2 prawa budowlanego w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia musisz dołączyć oświadczenie o prawie do nieruchomości oraz do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych.

W niektórych przypadkach konieczne mogą być też odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przez odrębne przepisy.

Jeżeli wniosek zawiera jakiekolwiek braki formalne, uprawniony organ wzywa do ich uzupełnienia w formie postanowienia wskazując w nim termin na dokonanie wymaganej korekty. Jeżeli nie ustosunkujemy się do postanowienia, po upływie czasu wskazanego przez organ urząd ma obowiązek wniesienia sprzeciwu w formie decyzji.

Starosta wyrazi sprzeciw wobec budowy obiektu w szczególności wtedy, gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę oraz gdy planowana budowa miałaby naruszać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Z pracami możesz startować jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Kiedy przekroczysz ten okres będziesz musiał ponowić zgłoszenie. W przypadku budowy wiaty bez zgłoszenia może ona zostać uznana za samowolę budowlaną narażając się na ryzyko jej rozbiórki.

W przypadku miast na prawach powiatu zgłoszenia należy dokonać do prezydenta miasta.

Podstawy prawne wykorzystane w tym wpisie

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) – w szczególności art. 29 ust. 1 pkt 2c i art. 30 ust. 1 pkt 1
 • http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/443/1
 • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1316 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528) – w szczególności art. 2 pkt 9a
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8.01.2013 r., sygn.: II OSK 1642/11
 • Wyrok NSA z dnia 12.07.2012 r., sygn.: II OSK 728/11
 • Wyrok NSA z 21.05.2014 r. o sygnaturze II FSK 1350/12
 • Wyrok NSA z 20 października 2004 r.; sygn. akt IV SA 1517/03
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 05.06.2013 r. o sygnaturze II SA/Gd 175/13
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 18 sierpnia 2016 r.; sygn. akt II SA/Po 1151/15
 • Wyrok WSA w Krakowie z 30 stycznia 2015 r.; sygn. akt II SA/Kr 1626/14
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 18.07.2013 r. o sygnaturze II SA/Gl 265/13
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159 i poz. 317)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

2 comments

 1. Danielson

  Witam zapoznałem się z tym artykułem a co w przypadku gdy działka jest oznaczona symbolem LS czy tam tez można postawić wiatę ?

 2. ciekawy

  Witam,
  Artykuł „coś” wyjaśnia, naświetla powołując się na wyroki. Szkoda tylko, że po jego przeczytaniu dalej nic nie wiem. Tłumaczycie nieścisłości i zawiłości w prawie, a to wyzwanie.
  W takim razie mam jedno konkretne pytanie. Proszę o klarowną odpowiedź. Jestem właścicielem 10a działki budowlanej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. Bez istniejących wiat. Chcę wybudować wiatę na rowery, kosiarkę, itd. (wymiary do 35m). Z jednej strony (od sąsiada) 1m od granicy. Z drugiej strony mam drogę gminną. To mogę, czy nie? Konkret: tak czy nie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *